elementary

Chernysheva Ira , 18 years old, Novosibirsk